.:: زندگی آسمانی ::.

... و خدا عشق را به کسی رایگان نداد

.:: زندگی آسمانی ::.

... و خدا عشق را به کسی رایگان نداد

.:: زندگی آسمانی ::.

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند...
_حافظ_

کمی تامل...

اگر در ادامه ی پست قبل بخواهم چیزی بگویم

باید بگویم که

هیچ گاه کاری نکنید

که بلبل جمع تان

لال شود...

  • ف.م.آسمان