.:: زندگی آسمانی ::.

... و خدا عشق را به کسی رایگان نداد

.:: زندگی آسمانی ::.

... و خدا عشق را به کسی رایگان نداد

.:: زندگی آسمانی ::.

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند...
_حافظ_

اگر کسی که باید باشد، باشد؛ سرتاسر سال بهار است!
وای به وقتی که نباشد...

ف.م.آسمان


پ.ن:

"حرف" برای گفتن زیاد دارم

"حرف" برای گفتن زیاد دارم

"حرف" برای گفتن زیاد دارم

"فریاد" برای زدن زیاد دارم

"فریاد" برای زدن زیاد دارم

"فریاد" برای زدن زیاد دارم

"فریاد" برای زدن زیاد دارم

"اشک" برای ریختن زیاد دارم

"اشک" برای ریختن زیاد دارم

"اشک" برای ریختن زیاد دارم

"چرا" برای پرسیدن زیاد دارم

"چرا" برای پرسیدن زیاد دارم

"چرا" برای پرسیدن زیاد دارم

اما...

کو گوش شنوا؟ کو زبان پاسخ؟

_ تا یه مدت از حضورتون مرخص میشم. وبلاگ به روز نخواهد شد. اما نظراتتون تایید میشه و پاسخ داده میشه... التماس دعا _

  • ف.م.آسمان